CENTRUM SZKOLENIOWE "STREFA SPORTU"
RADEK SŁODKIEWICZ
kursyslodkiewicz@gmail.com

Telefon kontaktowy 
+48 515-297-077
Zapraszamy


REGULAMIN KURSU CENTRUM SZKOLENIOWEGO
STREFA SPORTU R. SŁODKIEWICZ

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Anna Słodkiewicz i/lub Radosław Słodkiewicz działający jako wspólnicy FIT FOR FUN S.C. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych.

Wszelki wnioski i zapytania dotycząc przetwarzanych przez Nas danych osobowych prosimy kierować na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi przeprowadzenia kursu szkoleniowego INSTRUKTOR SPORTÓW SIŁOWYCH - TRENER PERSONALNY

 

- zebrania wymaganej dokumentacji (opisanej w Regulaminie kursy "Strefa Sportu" Radosław Słodkiewicz )

 

- zakładania i obsługiwania Twojego konta;

 

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej);

 

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, jednak nie w celach marketingowych;

 

- obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;

 

- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego z siedzibie klubu sportowego Słodkiewicz Gym and Fitness);

 

- które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

 

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

 

Jakie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać?

 

Oto dane które Administrator będzie przetwarzał:

 

- imię i nazwisko, wizerunek (utrwalony na zdjęciach), adres e-mail, hasło, numer konta bankowego, którym posłużyłeś się do płatności za kurs, Twoje oświadczenie , iż jesteś w stanie psychofizycznym umożliwiającym Tobie odbycie kursu będzie wykorzystywane TYLKO I WYŁĄCZNIE na czas trwania kursu/szkoleń, po czym Twoje Dane zostaną usunięte w całości z naszego serwera w ciągu 60 dni, licząc jako pierwszy dzień zakończenie kursu.

 

Co się stanie jeśli nie podasz nam swoich danych?

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z usługi.

 

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W odniesieniu do Twoich danych osobowych  wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

 

 

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku ?

 

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

 

A jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych.

 

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione.

 

Ograniczenie przetwarzania danych przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.   

 

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

Czy masz prawo żądać by przesłano Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Posiadasz takie uprawnienie. Jeśli uznasz, iż jest to potrzebne, prześlemy Twoje dane wskazanym podmiotom.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w czasie obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 2 lata od daty wykonania umowy.

 

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym przechowywane są przez 60 dni

 

 

Jakim podmiotom udostępnimy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazujemy nadto, iż wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane mogą zostać udostępnione organom publicznym zwalczającym z oszustwa i nadużycia.

Pamiętaj!

 

Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 REGULAMIN


Regulamin Kursu Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz z siedzibą przy ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań,
reprezentowanej przez Dyrektora Radosława Słodkiewicza.
1. Kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz i są podzielone na dwie części – część ogólną oraz część
specjalistyczną.
2. Kursant zobowiązany jest wnieść całą opłatę za rozpoczynającą się część kursu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia na rachunek organizatora kursu
Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz nr konta 78 1160 2202 0000 0001 7285 6989. Koszt części ogólnej kursu to 460 zł i jest
ona tylko w formie nauczania metodą e-learning. Część kolejna – specjalistyczna – to koszt 1190 zł i jest ona prowadzona tylko w trybie stacjonarnym.
3. W celu przystąpienia do kursu kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz:
· formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www,

· podpisany czytelnie regulamin kursu

· podpisany czytelnie obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
· ubezpieczenie NNW,
· zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim – formularz dostępny na stronie www lub własne oświadczenie o przystąpieniu do kursu na własną odpowiedzialność 
· 1 zdjęcia format 3,5 cm x 4,5 cm,
· kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
· dokument potwierdzający dokonanie przedwpłaty za uczestnictwo w kursie,
· dyplom licencjata, magistra AWF - jeśli kursant posiada,
· zaliczenie części ogólnej - jeśli kursant posiada.
4. Kandydat przed rozpoczęciem zajęć kursu zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
· Oświadcza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie instruktorskim,


· Zapoznał się z Regulaminem Kursu i w całości akceptuje regulamin,
· Oświadcza, iż posiada ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność,
· Zobowiązuje się do pokrycia kosztów kursu w wysokości:
1450zł za cał ość kursu,
· Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz, w rozumieniu Ustawy z dnia
29 VIII 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.133/97 poz. 883).
· Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
· Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w dokumentacji fotograficznej z kursów w celach marketingowych dla potrzeb Centrum
Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz (m.in. strona www czy Facebook).
5. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika kursu zaświadczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych, kursant może
przystąpić do pierwszych zajęć kursu pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, iż jest osobą zdrową, nie ma przeciwwskazań do wysiłku
fizycznego i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie na kolejne
zajęcia kursu.
6. W przypadku braku posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważnego w czasie trwania kursu, uczestnik kursu przystępuje
do zajęć na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
7. Niedostarczenie przez uczestnika wymaganych dokumentów opisanych w pkt 3 Regulaminu Kursu lub oświadczeń wymienionych w pkt 4
Regulaminu Kursu lub niedokonanie wpłaty za kurs w wyznaczonym terminie, skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa kursanta w
zajęciach kursu.
8. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek bankowy Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU
R. Słodkiewicz.
9. Część ogólna kursu kończy się egzaminem pisemnym a część specjalistyczna kursu kończy się odrębnym egzaminem pisemnym oraz praktycznym.
Egzaminy obejmują zagadnienia z programu z danej części kursu.
10. Zarówno w części ogólnej jak i specjalistycznej jest możliwość zrobienia tylko trzech egzaminów poprawkowych. Po niezaliczeniu trzeciego
poprawkowego egzaminu z danej części kursu – część ta zostaje uznana jako niezaliczona i aby ją zaliczyć osoba ta musi ponownie odbyć daną
część kursu.

11. Egzamin poprawkowy zarówno w części ogólnej jak i specjalistycznej jest bezpłatny i zostanie wyznaczony w innym terminie, natomiast egzamin
poprawkowy drugi i trzeci z kolei może być wyznaczony przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz za dodatkową opłatą w
kwocie 150zł od jednej z części kursu.
12. Egzamin poprawkowy ze specjalizacji kursant zobowiązany jest zdać w terminie 12 miesięcy od daty egzaminu z części ogólnej kursu.
13. Absolwenci studiów AWF są zwolnione z części ogólnej kursu (nie z opłaty) oraz osoby posiadające zaświadczenie o pozytywnie zaliczonej części ogólnej kursu
instruktorskiego ukończonego w innej placówce szkoleniowej. Osoby te są zobowi ązane do prze dstawienia dokumentu potwierdzającego jednak
ukończenie w/w uczelni lub części ogólnej kursu instruktorskiego.
14. Kursant dokonując zapisu na część ogólną kursu instruktora w formie e-learningu zobowiązuje się przystąpić do egzaminu w określonym z góry
terminie. Nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana terminu przystąpienia do egzaminu przez kursanta.
15. Każdemu uczestnikowi kursu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zarówno w części ogólnej kursu jak i części specjalistycznej
kursu, przysługuje uprawnienie do przystąpienia do trzech egzaminów poprawkowych w terminach i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W
przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego w trzech kolejnych terminach wyznaczonych przez
Organizatora lub w przypadku nieusprawiedliwionego i nieudokumentowanego, nieprzystąpienia do któregoś z egzaminów poprawkowych w
wyznaczonym terminie kurs uznaje się za niezaliczony.
16. W przypadku ukończenia części ogólnej kursu, kursant zobligowany jest do zrealizowania drugiej części w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu
końcowego realizowanej pierwszej części kursu. Po tym czasie, aby zdobyć kwalifikacje uczestnik kursu musi zrealizować kurs od nowa.
17. Po zdaniu egzaminów części ogólnej i specjalistycznej, kursant zobowiązany jest uiścić opłatę na konto bankowe organizatora Centrum Szkoleniowe
STREFA SPORTU R. Słodkiewicz o nr 78 1160 2202 0000 0001 7285 6989 za wydanie dokumentów potwierdzających ukończenie całego kursu:
certyfikat, zaświadczenie oraz legitymacje w kwocie 100 zł.
18. Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku zgłoszenia się
niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz gwarantuje pełny zwrot wpłaty na
wskazane przez uczestnika konto bankowe.
19. Uczestnicy kursu mają obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu Kursu. W przypadku naruszenia Regulaminu Kursu organizator może nie
dopuścić uczestnika kursu do dalszego udziału w zajęciach.
20. Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonywania poleceń i zadań zleconych przez osoby prowadzące zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego
obowiązku może w konsekwencji grozić wydaleniem kursanta z prowadzonych w ramach kursu zajęć.

21. Organizator w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie

kursu, osób prowadzących oraz zmian terminów i miejsca zajęć. O powyższych zmianach oraz ich przyczynie uczestnicy kursu zostaną wcześniej
poinformowani.
22. Obecność uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu jest obowiązkowa. Minimalna frekwencja kursanta na zajęciach
teoretycznych oraz praktycznych kursu wynosi 80% i stanowi jeden z podstawowych warunków zaliczenia kursu. Opuszczenie przez uczestnika
więcej niż 20% zajęć kursu stanowi podstawę do niedopuszczenia kursanta do egzaminu końcowego a kurs uznaje się za niezaliczony.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapisów
określonych w pkt 21 niniejszego Regulaminu Kursu.
24. Koszty kursu nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika. Koszty te uczestnik ponosi we własnym zakresie.
25. Podczas kursu zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć
kursu.
26. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z
kursu do Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz. Brak pisemnej rezygnacji spowoduje pełne obciążenie uczestnika kosztami kursu.
W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie kursu zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
27. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie zwrotu wpłaty dokonuje się na następujących warunkach:
· Rezygnacja pisemna 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot kosztów kursu w wysokości 100%,
· Rezygnacja pisemna 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot kosztów kursu w wysokości 50%,
· Rezygnacja pisemna na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot opłaty za kurs nie przysługuje.
28. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych, na których podstawie zostaną wystawione dokumenty potwierdzające ukończenie
kursu, kursant zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł za ponowne wydanie prawidłowo wypełnionych dokumentów.
29. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Centrum Szkoleniowe STREFA SPORTU R. Słodkiewicz
absolwent poniesie koszt 200 zł za wystawienie duplikatów kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie kursu.
30. Nieodebranie przez uczestnika kursu dokumentów w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia kursu spowoduje przeniesieniem ich do archiwum a to
będzie wiązać się z dodatkową opłatą płatną przy ich wydaniu w wysokości 100 zł.
31. Wszystkie materiały szkoleniowe udostępniane w ramach kursu w formie papierowej lub elektronicznej stanowią własność Centrum Szkoleniowego
STREFA SPORTU R. Słodkiewicz. Zabrania się wykorzystywania ich w jakiejkolwiek formie. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu i podlegają pełnej ochronie praw autorskich. Odtwarzanie ich publicznie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz

jakakolwiek inna forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osób bezprawnie
wykorzystujących materiały szkoleniowe zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
32. Uczestnicy zobowiązani są do bieżącego kontrolowania informacji na stronie internetowej kursyslodkiewicz.edu.pl w zakładce „Kursant".
33. Zabrania się fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć kursu bez zgody Centrum Szkoleniowego STREFA SPORTU R. Słodkiewicz.
34. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest aktywny tylko podczas trwania kursu.
35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Kursu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Anna Słodkiewicz i/lub Radosław Słodkiewicz działający jako wspólnicy FIT FOR FUN S.C. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych.

Wszelki wnioski i zapytania dotycząc przetwarzanych przez Nas danych osobowych prosimy kierować na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi przeprowadzenia kursu szkoleniowego INSTRUKTOR SPORTÓW SIŁOWYCH - TRENER PERSONALNY

 

- zebrania wymaganej dokumentacji (opisanej w Regulaminie  kursy "Strefa Sportu"Radosław Słodkiewicz)

 

- zakładania i obsługiwania Twojego konta;

 

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej);

 

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, jednak nie w celach marketingowych;

 

- obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;

 

- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego z siedzibie klubu sportowego Słodkiewicz Gym and Fitness);

 

- które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

 

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

 

Jakie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać?

 

Oto dane które Administrator będzie przetwarzał:

 

- imię i nazwisko, wizerunek (utrwalony na zdjęciach), adres e-mail, hasło, numer konta bankowego, którym posłużyłeś się do płatności za kurs, Twoje oświadczenie , iż jesteś w stanie psychofizycznym umożliwiającym Tobie odbycie kursu będzie wykorzystywane TYLKO I WYŁĄCZNIE na czas trwania kursu/szkoleń, po czym Twoje Dane zostaną usunięte w całości z naszego serwera w ciągu 31 dni, licząc jako pierwszy dzień zakończenie kursu.

 

Co się stanie jeśli nie podasz nam swoich danych?

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z usługi.

 

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W odniesieniu do Twoich danych osobowych realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

 

 

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych?

 

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

 

A jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych.

 

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione.

 

Ograniczenie przetwarzania danych przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.   

 

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

Czy masz prawo żądać by przesłano Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Posiadasz takie uprawnienie. Jeśli uznasz, iż jest to potrzebne, prześlemy Twoje dane wskazanym podmiotom.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w czasie obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 2 lata od daty wykonania umowy.

 

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym przechowywane są przez 30 dni

 

 

Jakim podmiotom udostępnimy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazujemy nadto, iż wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane mogą zostać udostępnione organom publicznym zwalczającym z oszustwa i nadużycia.

 

 

 

Pamiętaj!

 

Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 Admin/Webmaster: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                          

KURSYSLODKIEWICZ.EDU.PL

Os. Piastowskie 25,
61-148 Poznań, Poland

+48 515-297-077
+48 500-733-440

kursyslodkiewicz.edu.pl

© 2017-2021r. kursyslodkiewicz.edu.pl. All Rights Reserved. escapepoznan.pl Tomasz Zieliński